Bu Site Deneme Asamasindadir FIYATLAR GERÇEK DEGILDIR.
Detaylı Arama
Ana Sayfa

Hakkimizda

İletişim
     Ürünler
     Şartlar ve Tanımlar
  Tüketici Yasası
  İade Şartları
  Satış Sözleşmesi
  Gizlilik Tahhüdü ve Güvenlik
     Hava Durumu

TÜKETİCİ YASASI
4822 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu yararina uygun olarak tüketicının sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudakı politikaların olusturulmasinda gönüllü örgütlenmeleri tesvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Kanun, birinci maddede belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicının taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsar.
Tanimlar
Madde 3 - Bu Kanunun uygulamasında;
a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
b) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını,
c) Mal: Alış-verişe konu olan tasınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları,
d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti,
e) Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
f) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri,
g) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye hizmet sunan gerçek veya tüzel kişileri,
h) Tüketici işlemi: Mal veya hizmet piyasalarında tüketici ile satıcı-sağlayıcı arasında yapılan her türlü hukuki işlemi,
i) İmalatçı-Üretici: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere tüketiciye sunulmuş olan mal veya hizmetleri ya da bu mal veya hizmetlerin hammaddelerini yahut ara mallarını üretenler ile mal üzerine kendi ayırt edici işaretini, ticari markasını veya unvanını koyarak satışa sunanları,
j) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere tüketiciye sunulmuş olan mal veya hizmetleri ya da bu mal veya hizmetlerin hammaddelerini yahut ara mallarını yurt dışından getirerek satışa sunan gerçek veya tüzel kişiyi,
k) Kredi veren: Mevzuatları gereği tüketicilere nakit kredi vermeye yetkili olan banka, özel finans kuruluşu ve finansman şirketlerini,
l) Reklam veren: Ürettiği ya da pazarladığı malın/hizmetin tanıtımını yaptırmak, satışını artırmak veya imajını yaratıp güçlendirmek amacıyla hazırlattığı, içinde firmasının ya da mal/hizmet markasının yer aldığı reklamları yayınlatan, dağıtan ya da başka yollarla sergileyen gerçek ya da tüzel kişiyi,
m) Reklamcı: Ticari reklam ve ilânları reklam verenin duyduğu ihtiyaç doğrultusunda hazırlayan ve reklam veren adına yayınlanmasına aracılık eden ticari iletişim uzmanı gerçek ya da tüzel kişiyi,
n) Mecra kuruluşu: Ticari reklam veya ilânı hedef kitleye ulaştıran iletişim kanallarının ya da her türlü aracın sahibi, işleticisi veya kiralayıcısı olan gerçek veya tüzel kişiyi,
o) Teknik düzenleme: Bir ürünün ve hizmetin, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirilmesi işlemleri hususlarindan biri veya birkaçını belirten ilgili Bakanlık tarafindan Resmi Gazetede yayımlanarak mecburi uygulamaya konulan standartlar dahil olmak üzere uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,
p) Tüketici örgütleri: Tüketicının korunması amacıyla kurulan dernek, vakif veya bunların üst kuruluslarını, İfade eder.

İKİNCİ KISIM

Tüketicının Korunması ve Aydınlatılması
Ayıplı mal

Madde 4- Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilânlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardinda veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicının ondan bekledığı faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir.
Tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahıptir. Satıcı, tüketicının tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketici bu seçimlik haklarindan biri ile birlikte ayıplı malin neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı-üreticiden tazminat isteme hakkına da sahiptir.
İmalatçı-üretici, satıcı, bayi, acente, ithalatçı ve 10 uncu maddenin beşinci fıkrasına göre kredi veren ayıplı maldan ve tüketicının bu maddede yer alan seçimlik haklarindan dolayi müteselsilen sorumludur. Ayıplı malin neden olduğu zarardan dolayi birden fazla kimse sorumlu olduğu takdirde bunlar müteselsilen sorumludurlar. Satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz.
Bu madde ile ayıba karşı sorumlu tutulanlar, ayıba karşı daha uzun bir süre ile sorumluluk üstlenmemişlerse, ayıplı maldan sorumluluk, ayip daha sonra ortaya çikmis olsa bile malin tüketiciye teslimi tarihinden itibaren iki yillik zamanasimina tabidir. Bu süre konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallarda beş yıldır. Ayıplı malın neden olduğu her türlü zararlardan dolayı yapılacak talepler ise üç yıllık zaman aşımına tabidir. Bu talepler zarara sebep olan malin piyasaya sürüldüğü günden baslayarak on yil sonra ortadan kalkar. Ancak, satilan malin ayibi, tüketiciden satıcının ağır kusuru veya hile ile gizlenmişse zaman aşımı süresinden yararlanılamaz.
Ayıplı malın neden olduğu zararlardan sorumluluğa ilişkin hükümler dışında, ayıplı olduğu bilinerek satın alınan mallar hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz.
Satışa sunulacak ayıplı mal üzerine ya da ambalajına, imalatçı veya satıcı tarafından tüketicının kolaylıkla okuyabileceği şekilde "özürlüdür" ibaresini içeren bir etiket konulması zorunludur. Yalnızca ayıplı mal satılan veya bir kat ya da reyon gibi bir bölümü sürekli olarak ayıplı mal satışina, tüketicının bilebileceği şekilde tahsis edilmis yerlerde bu etiketin konulma zorunluluğu yoktur. Malin ayıplı olduğu hususu, tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış belgesi üzerinde gösterilir.
Güvenli olmayan mallar, piyasaya özürlüdür etiketiyle dahi arz edilemez. Bu ürünlere, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.
Bu hükümler, mal satışına ilişkin her türlü tüketici işleminde de uygulanır.
Ayıplı hizmet
Madde 4/A- Sağlayıcı tarafindan bildirilen reklam ve ilânlarında veya standardında veya teknik kuralında tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da yararlanma amaci bakımından değerini veya tüketicının ondan bekledığı faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler, ayıplı hizmet olarak kabul edilir.
Tüketici, hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde bu ayıbı sağlayıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, sözleşmeden dönme, hizmetin yeniden görülmesi veya ayip oranında bedel indirimi haklarına sahiptir. Tüketicının sözleşmeyi sona erdirmesi, durumun gereği olarak haklı görülemiyorsa, bedelden indirim ile yetinilir. Tüketici, bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 4 üncü maddede belirtilen şartlar çerçevesinde tazminat da isteyebilir. Sağlayıcı, tüketicının seçtiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
Sağlayici, bayi, acente ve 10 uncu maddenin beşinci fikrasına göre kredi veren, ayıplı hizmetten ve ayıplı hizmetin neden olduğu her türlü zarardan ve tüketicının bu maddede yer alan seçimlik haklarından dolayı müteselsilen sorumludur. Sunulan hizmetin ayıplı olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz.
Daha uzun bir süre için garanti verilmemiş ise, ayip daha sonra ortaya çıkmış olsa bile ayıplı hizmetten dolayı yapılacak talepler hizmetin ifasından itibaren iki yıllık zaman asımına tabidir. Ayıplı hizmetin neden olduğu her türlü zararlardan dolayı yapılacak talepler ise üç yıllık zaman asımına tabidir. Ancak, sunulan hizmetin ayıbı, tüketiciden sağlayıcının ağır kusuru veya hile ile gizlenmisse zaman aşımı süresinden yararlanılamaz.
Ayıplı hizmetin neden olduğu zararlardan sorumluluğa ilişkin hükümler dışında, ayıplı olduğu bilinerek edinilen hizmetler hakkında yukarıdakı hükümler uygulanmaz.
Bu hükümler, hizmet sağlamaya ilişkin her türlü tüketici işleminde de uygulanır.
Satıştan kaçınma
Madde 5- Üzerinde "numunedir" veya "satılık değildir" ibaresi bulunmayan bir malın; ticarî bir kuruluşun vitrininde, rafında veya açıkça görülebilir herhangi bir yerinde teşhir edilmesi halinde satıcı bu malların satışından kaçınamaz.
Hizmet sağlamada da haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz.
Aksine bir teamül, ticarî örf veya adet yoksa, satıcı bir mal veya hizmetin satışını o mal veya hizmetin kendisi tarafından belirlenen miktar, sayı veya ebat gibi kosullara ya da başka bir mal veya hizmetin satın alinmasına bağlı kılamaz.
Diğer mal satışi ve hizmet sağlama sözleşmelerinde de bu hüküm uygulanir.
Sözleşmelerdeki haksız sartlar
Madde 6- Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düsecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme kosulları haksız şarttır.
Taraflardan birini tüketicının olusturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız sartlar tüketici için bağlayıcı değildir.
Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememisse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmedığı kabul edilir.
Sözlesmenin bütün olarak değerlendirilmesinden, standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez.
Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir.

6/A, 6/B, 6/C, 7, 9, 9/A, 10, 10/A ve 11/A maddelerinde yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen tüketici sözleşmeleri en az oniki punto ve koyu siyah harflerle düzenlenir ve sözleşmede bulunması gereken sartlardan bir veya birkaçının bulunmaması durumunda eksiklik sözleşmenin geçerliliğini etkilemez. Bu eksiklik satıcı veya sağlayıcı tarafindan derhal giderilir.
Bakanlık standart sözleşmelerde yer alan haksız sartların tespit edilmesine ve bunların sözleşme metninden çıkartılmasının sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirler.

Taksitle satış
Madde 6/A- Taksitle satış, satış bedelinin en az iki taksitle ödendığı ve malın veya hizmetin sözleşmenin düzenlendığı anda teslim veya ifa edildiği satım türüdür.
Taksitle satış sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Sözleşmede bulunması gereken asgarı koşullar asağıda gösterilmiştir:
a) Tüketicının ve satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açik adresleri ve varsa erisim bilgileri,
b) Malin veya hizmetin Türk Lirasi olarak vergiler dahil peşin satış fiyatı,
c) Vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek Türk Lirası olarak toplam satış fiyatı,
d) Faiz miktarı, faizin hesaplandığı yillik oran ve sözleşmede belirlenen faiz oraninin yüzde otuz fazlasini geçmemek üzere gecikme faizi orani,
e) Pesinat tutari,
f) Ödeme plani,
g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçlari.

Satıcı veya sağlayıcı, bu bilgilerin sözleşmede yer almasini sağlamak ve taraflar arasında akdedilen sözleşmenin bir nüshasini tüketiciye vermekle yükümlüdür. Sözlesmeden ayri olarak kiymetli evrak niteliğinde senet düzenlenecekse, bu senet, her bir taksit ödemesi için ayri ayri olacak şekilde ve sadece nama yazılı olarak düzenlenir. Aksi takdirde, kambiyo senedi geçersizdir.
Taksitle satışlarda; tüketici, borçlandığı toplam miktarı önceden ödeme hakkina sahiptir. Tüketici aynı zamanda, bir taksit miktarından az olmamak şartıyla bir veya birden fazla taksit ödemesinde bulunabilir. Her iki durumda da satıcı, ödenen miktara göre gerekli faiz indirimini yapmakla yükümlüdür.
Satıcı veya sağlayıcı, taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün ifasini talep etme hakkini sakli tutmussa, bu hak; ancak satıcınin veya sağlayıcının bütün edimlerini ifa etmis olmasi durumunda ve tüketicının birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi ve ödenmeyen taksit toplamının satış bedelinin en az onda biri olmasi halinde kullanilabilir. Ancak satıcınin veya sağlayıcının bu hakkini kullanabilmesi için en az bir hafta süre vererek muacceliyet uyarısında bulunmasi gerekir.
Sözlesme şartları tüketici aleyhine hiçbir şekilde değiştirilemez.
Devre tatil

Madde 6/B- Devre tatil sözleşmeleri, en az üç yıl süre için yapilan ve bu süre zarfinda yıl içinde, belirli veya belirlenebilecek ve bir haftadan az olmayacak bir dönem için bir veya daha fazla sayidaki tasinmazin kullanım hakkının devri ya da devri taahhüdünü içeren ve bir nüshasinin tüketiciye verilmesi zorunlu, yazılı sözleşme ya da sözleşmeler grubudur.
Devre tatil sözleşmelerine ilişkin usul ve esaslari Bakanlık belirler.
Paket tur

Madde 6/C- Paket tur sözleşmeleri; ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayilmayan diğer turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte, her şeyin dahil olduğu fiyatla satilan veya satış taahhüdü yapilan ve hizmeti yirmidört saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren ve bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunlu, önceden düzenlenmiş yazılı sözleşmelerdir.
Paket tur sözleşmelerine ilişkin usul ve esasları Bakanlık belirler.
Kampanyalı satış

Madde 7- Kampanyalı satış, gazete, radyo, televizyon ilânı ve benzeri yollarla tüketiciye duyurularak düzenlenen kampanyalara istirakçi kabul edilmesi ve malın veya hizmetin daha sonra teslim veya ifa edilmesi suretiyle yapılan satımdır.
Kampanyalı satışlar Bakanlığın izni ile yapilir. Bakanlık hangi tür satışlarin izne tabi olacağını, ön ödeme, taksit miktarı, teslim süresi, üretici firma garantisi, yatırılacak teminat ile kampanyali satışlarda uyulmasi gereken usul ve esaslari tespit eder.
İlan ve taahhüt edilen mal veya hizmetin teslimatının veya ifasinin hiç ya da gereği gibi yapılmaması durumunda, satıcı, sağlayıcı, bayi, acente, imalatçi-üretici, ithalatçi ve 10 uncu maddenin besinci fikrasina göre kredi veren müteselsilen sorumludur.
Tüketici kampanyadan ayrilmaya karar verdikten sonra kampanyayi düzenleyen, mal veya hizmetin tüketiciye teslim tarihini geçmemek şartıyla tüketicinin o ana kadar ödediği tüm bedeli ödemekle yükümlüdür.
Kampanyayi düzenleyen, kampanyali satışlarda düzenlenecek yazılı sözleşmede, 6/A maddesinin ikinci fikrasinda belirtilen bilgilere ek olarak "kampanya bitis tarihi" ve "mal veya hizmetin teslim veya yerine getirilme tarih ve sekli"ne iliskin bilgileri de içeren sözleşmenin bir nüshasini tüketiciye vermek zorundadir.
Sözlesmede aksi kararlaştırılmadıkça, ön ödeme tutarı, mal veya hizmetin satış bedelinin yüzde kırkından fazla olamaz.
Kampanyalı satışlarda malın teslim ya da hizmetin ifa süresi on iki ayı asamaz. Konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallar için bu süre otuz aydır.
Tüketicının ödemeye ilişkin tüm edimlerini yerine getirmesi durumunda, malın teslimi ya da hizmetin ifasi, ödemenin bitimini takiben en geç bir ay içinde yapılmak zorundadır.
Kampanyalı taksitle satışlarda 6/A maddesi hükümleri de uygulanır.
Kapıdan satış
Madde 8- Kapıdan satış; işyeri, fuar, panayır gibi satış mekanları dışında yapılan satımlardır.
Bakanlık, kapidan satış yapacaklarda aranılacak nitelikleri, bu Kanuna tabi olan ve olmayan kapidan satışları ve kapıdan satışlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirler.
Bu tür satışlarda; tüketici, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde mali kabul etmekte veya hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir yükümlülük altina girmeden reddetmekte serbesttir. Hizmetlerin satiminda ise bu süre, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Bu süre dolmadan satıcı veya sağlayıcı, kapidan satış işlemine konu mal veya hizmet karsiliğinda tüketiciden herhangi bir isim altinda ödeme yapmasini veya borç altina sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Satıcı, cayma bildirimi kendisine ulaştığı andan itibaren yirmi gün içerisinde mali geri almakla yükümlüdür.
Tüketici, malin mutat kullanımi sebebiyle meydana gelen değisiklik ve bozulmalarindan sorumlu değildir.
Taksitle yapilan kapidan satışlarda 6/A maddesi, kampanyali kapidan satışlarda 7 nci madde hükümleri ayrica uygulanir.

Kapıdan satışlarda satıcınin ve sağlayıcının yükümlülüğü

Madde 9- Kapıdan satış sözleşmelerinde, sözleşmede bulunması gereken diğer unsurlara ilave olarak mal veya hizmetin nitelik ve niceliğine ilişkin açıiklayıcı bilgiler, cayma bildiriminin yapılacağı açık adres ve en az on altı punto ve koyu siyah harflerle yazilmis asağidaki ibare yer almak zorundadır:
Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde mali veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkinin var olduğunu ve cayma bildirimının satıcı/sağlayıcıya ulasması tarihinden itibaren mali geri almayı taahhüt ederiz.
Tüketici, sahip olduğu haklarının da yazılı bulunduğu sözleşmeyi imzalar ve kendi el yazısı ile tarihini yazar. Satıcı veya sağlayıcı, bu bilgilerin sözleşmede yer almasini sağlamak ve taraflar arasında akdedilen sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermekle yükümlüdür.
Bu madde hükümlerine göre düzenlenmis bir sözleşmenin ve malın tüketiciye teslim edildiğini ispat satıcıya veya sağlayıcıya aittir. Aksi takdirde, tüketici cayma hakkını kullanmak için yedi günlük süre ile bağlı değildir.
Mesafeli sözleşmeler
Madde 9/A- Mesafeli sözleşmeler; yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan ve malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifasi kararlastirilan sözleşmelerdir.
Mesafeli satış sözleşmesinin akdinden önce, ayrıntıları Bakanlıkça çıkarılacak tebliğle belirlenecek bilgilerin tüketiciye verilmesi zorunludur. Tüketici, bu bilgileri edindığıni yazılı olarak teyit etmedikçe sözleşme akdedilemez. Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde teyid işlemi, yine elektronik ortamda yapılır.
Satıcı ve sağlayıcı, tüketicının siparisi kendisine ulastiği andan itibaren otuz gün içerisinde edimini yerine getirir. Bu süre, tüketiciye daha önceden yazılı olarak bildirilmek kosuluyla en fazla on gün uzatilabilir.
Satıcı veya sağlayıcı elektronik ortamda tüketiciye teslim edilen gayri maddî mallarin veya sunulan hizmetlerin teslimatinin ayipsiz olarak yapildığıni ispatla yükümlüdür.
Cayma hakkı süresince sözleşmeye konu olan mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasının veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesinin istenemeyeceğine ilişkin hükümler dışında kapıdan satışlara ilişkin hükümler mesafeli sözleşmelere de uygulanır.
Satıcı veya sağlayıcı cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on gün içinde almış olduğu bedeli, kiymetli evraki ve tüketiciyi bu hukukî işlemden dolayı borç altına sokan her türlü belgeyi iade etmek ve yirmi gün içerisinde de mali geri almakla yükümlüdür.

Tüketici kredisi

Madde 10- Tüketici kredisi, tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amacıyla kredi verenden nakit olarak aldıkları kredidir. Tüketici kredisi sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasınin tüketiciye verilmesi zorunludur. Taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez.
Sözlesmede;
a) Tüketici kredisi tutarı,
b) Faiz ve diğer unsurlarla birlikte toplam borç tutarı,
c) Faizin hesaplandığı yıllık oran,
d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masraflarin ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı,
e) İstenecek teminatlar,
f) Akdi faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı,
g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,
h) Kredinin vadesinden önce kapatilmasina ilişkin sartlar,
i) Kredinin yabancı para birimi cinsinden kullandırılması durumunda, geri ödemeye ilişkin taksitlerin ve toplam kredi tutarının hesaplanmasında, hangi tarihteki kurun dikkate alınacağına ilişkin şartlar, yer alır.
Kredi veren, taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün ifasini talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak; ancak kredi verenin bütün edimlerini ifa etmis olmasi durumunda ve tüketicının birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi halinde kullanılabilir. Ancak kredi verenin bu hakkini kullanabilmesi için en az bir hafta süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekir. Tüketici kredisinin teminati olarak sahsi teminat verildiği hallerde, kredi veren, asil borçluya basvurmadan, kefilden borcun ifasini isteyemez.
Tüketici, kredi verene borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Her iki durumda da kredi veren, ödenen miktara göre gerekli faiz ve komisyon indirimini yapmakla yükümlüdür. Bakanlık ödenen miktara göre gerekli faiz ve komisyon indirimının ne oranda yapılacağının usul ve esaslarını belirler.
Kredi verenin, tüketici kredisini, belirli marka bir mal veya hizmet satın alınması ya da belirli bir satıcı veya sağlayıcı ile yapılacak satış sözleşmesi şartı ile vermesi durumunda satılan malın veya hizmetin hiç ya da zamanında teslim veya ifa edilmemesi halinde kredi veren tüketiciye karşı satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu olur.
Kredi verenin ödemeleri bir kiymetli evraka bağlaması ya da krediyi kıymetlı evrak kabul etmek suretiyle teminat altina almasi yasaktir. Bu yasağa rağmen tüketiciden bir kiymetli evrak alinacak olursa, tüketici bu kiymetli evraki kredi verenden geri istemek hakkina sahiptir. Ayrica, kredi veren kiymetli evrakin ciro edilmesi sebebiyle tüketicının uğradığı zarari tazmin etmekle yükümlüdür.
Kredi kartları
Madde 10/A- Kredi karti ile mal veya hizmet alımı sonucu nakdi krediye dönüsen veya kredi karti ile nakit çekim suretiyle kullanilan krediler de 10 uncu madde hükümlerine tabidir. Ancak, bu tür krediler hakkinda 10 uncu maddenin ikinci fikrasının (a), (b), (h) ve (i) bentleri ile dördüncü fıkra hükmü uygulanmaz.
Kredi veren tarafından tüketiciye gönderilen dönemsel hesap özetleri, 10 uncu maddenin ikinci fıkrasının (d) bendinde öngörülen ödeme plani hükmündedir. Dönemsel hesap özetinde yer alan asgari ödeme tutarının vadesinde ödenmemesi halinde; tüketici, 10 uncu maddenin (f) bendinde yer alan gecikme faizi dışında herhangi bir isim altında yükümlülük altına sokulamaz.
Kredi veren faiz artırımını otuz gün önceden tüketiciye bildirmek zorundadır. Kredi veren tarafindan artırılan faiz oranı geriye dönük olarak uygulanamaz. Tüketici bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde tüm borcu ödeyip kredi kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.
Mal veya hizmetin kredi kartı ile satın alındığı durumlarda, satıcı veya sağlayıcı, tüketiciden komisyon veya benzeri bir isim altında ilave ödemede bulunmasini isteyemez.

Süreli yayınlar

Madde 11- Süreli yayın kuruluslarinca düzenlenen ve her ne amaç ve şekilde olursa olsun, bilet, kupon, istirak numarasi, oyun, çekilis ve benzeri yollarla süreli yayın dışında ikinci bir ürün ve/veya hizmetin verilmesinin taahhüt edildiği durumlarda; kitap, dergi, ansiklopedi, afis, bayrak, poster, sözlü veya görüntülü manyetik bant veya optik disk gibi süreli yayıncilik amaçlarina aykırı olmayan kültürel ürünler dışında hiçbir mal ya da hizmetin taahhüdü ve dağıtımı yapilamaz. Bu amaçla kampanya düzenlenmesi halinde, kampanya süresi altmış günü geçemez. Kampanya konusu mal veya hizmet bedelinin bir bölümünün tüketici tarafindan karsilanmasi istenemez.
Süreli yayın kurulusu, kampanyaya ait reklam ve ilânlarinda, kampanya konusu mal veya hizmetin Türkiye genelinde teslim ve ifa tarihlerine iliskin programını ilân etmek ve kampanya konusu mal veya hizmetin teslim ve ifasini, kampanyanin bitiminden itibaren otuz gün içinde yerine getirmek zorundadır.
Kampanya süresince, süreli yayının satış fiyatı, ikinci ürün olarak verilmesi taahhüt edilen mal veya hizmetin yol açtiği maliyet artisi nedeniyle artirilamaz. Kampanya konusu mal veya hizmet taahhüdü ve dağıtımı bölünerek yapilamayacaği gibi, bu mal veya hizmetin ayrilmaz ya da tamamlayici parçaları da ayri bir kampanya konusu haline getirilemez. Bu Kanunun uygulamasinda, ikinci ürün olarak verilmesi taahhüt edilen her bir mal veya hizmete ilişkin islemler bağimsiz bir kampanya olarak kabul edilir.
Süreli yayın kuruluslari tarafindan düzenlenmeyen, ancak süreli yayınla doğrudan veya dolayli irtibatlandirilan kampanyalar da bu hükümlere tabidir.

Abonelik sözleşmeleri

Madde 11/A- Her türlü abonelik sözleşmelerine taraf olan tüketiciler, isteklerini satıcıya yazılı olarak bildirmek kaydiyla aboneliklerine tek taraflı son verebilirler.
Satıcı tüketicının aboneliğe son verme isteğini, yazılı bildirimin kendisine ulastiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde yerine getirmekle yükümlüdür.
Süreli yayın aboneliğine son verme isteği ise; yazılı bildirimin satıcıya ulastiği tarihten itibaren günlük yayınlarda onbes gün, haftalik yayınlarda bir ay, aylik yayınlarda üç ay sonra yürürlüğe girer. Daha uzun süreli yayınlarda ise, bildirimden sonraki ilk yayıni müteakiben yürürlüğe konulur.
Satıcı, abone ücretinin geri kalan kismini hiçbir kesinti yapmaksizin onbes gün içinde iade etmekle yükümlüdür.

Fiyat etiketi

Madde 12- Perakende satışa arz edilen mallarin veya ambalajlarinin yahut kaplarinin üzerine kolaylikla görülebilir, okunabilir şekilde o malla ilgili tüm vergiler dahil fiyat, üretim yeri ve ayirici özelliklerini içeren etiket konulmasi, etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asilmasi zorunludur.
Hizmetlerin tarife ve fiyatlarini gösteren listeler de birinci fikraya göre düzenlenerek asilir.
Etiket, fiyat ve tarife listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olmasi durumunda tüketici lehine olan fiyat üzerinden satış yapilir.
Fiyatı; Bakanlar Kurulu, kamu kurum ve kuruluslari veya kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluslari tarafindan belirlenen mal veya hizmetlerin, belirlenen bu fiyatın üzerinde bir fiyatla satışa sunulmasi yasaktir.
Bakanlık, etiket ve tarife listelerinin seklini, içeriğini, usul ve esaslarini bir yönetmelikle düzenler. Bakanlık ve belediyeler, bu madde hükümlerinin uygulanmasi ve izlenmesine iliskin isleri yürütmekle ayri ayri görevlidirler.

Garanti belgesi

Madde 13- İmalatçi veya ithalatçilar ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi mallari için Bakanlıkça onayli garanti belgesi düzenlemek zorundadir. Mala iliskin faturanin tarih ve sayisini içeren garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcı, bayi veya acenteye aittir. Garanti süresi malin teslim tarihinden itibaren baslar ve asgari iki yıldır. Ancak, özelliği nedeniyle bazi mallarin garanti sartlari, Bakanlıkça baska bir ölçü birimi ile belirlenebilir.
Satıcı; garanti belgesi kapsamindaki mallarin, garanti süresi içerisinde arizalanmasi halinde mali isçilik masrafi, değiştirilen parça bedeli ya da baska herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir ile yükümlüdür.
Tüketici onarim hakkini kullanmissa, garanti süresi içerisinde sik arizalanmasi nedeniyle maldan yararlanamamanin süreklilik arz etmesi veya tamiri için gereken azami sürenin asilmasi veya tamirinin mümkün bulunmadığınin anlasilmasi hallerinde, 4 üncü maddede yer alan diğer seçimlik haklarını kullanabilir. Satıcı bu talebi reddedemez. Tüketicının bu talebinin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, bayi, acente, imalatçi-üretici ve ithalatçi müteselsilen sorumludur.
Tüketicının mali kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasindan kaynaklanan arizalar, iki ve üçüncü fikra hükümleri kapsami dışındadir.
Bakanlık, hangi sanayi mallarinin garanti belgesi ile satılmak zorunda bulunduğunu ve bu mallarin arizalarinin tamiri için gereken azami süreleri Türk Standartlari Enstitüsünün görüsünü alarak tespit ve ilânla görevlidir.

Tanitma ve kullanma kilavuzu

Madde 14- Yurt içinde üretilen veya ithal edilen sanayi mallarinin tanitim, kullanım, bakım ve basit onarımına ilişkin Türkçe kilavuzla ve gerektiğinde uluslararası sembol ve isaretleri kapsayan etiketle satilmasi zorunludur.
Bakanlık, sanayi mallarindan hangilerinin tanitma ve kullanım kilavuzu ve etiket ile satilmak zorunda bulunduğunu ve bunlarda bulunmasi gereken asgari unsurlari Türk Standartları Enstitüsünün görüsünü alarak tespit ve ilânla görevlidir.

Satış sonrasi hizmetler

Madde 15- İmalatçı veya ithalatçılar, sattıkları, ürettikleri veya ithal ettikleri sanayi mallari için o malin Bakanlıkça tespit ve ilân edilen kullanım ömrü süresince, yeterli teknik personel ve yedek parça stoku bulundurmak suretiyle bakım ve onarim hizmetlerini sunmak zorundadirlar.
İmalatçi veya ithalatçilarin bulundurmalari gereken yedek parça stok miktarı Bakanlıkça belirlenir.
İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi halinde, kullanım ömrü süresince bakım ve onarim hizmetlerini, o malin yeni ithalatçisi sunmak zorundadir.
Bakanlık, hangi mallar için servis istasyonlari kurulmasinin zorunlu olduğu ile servis istasyonlarinin kurulus ve isleyisine dair usul ve esaslari Türk Standartları Enstitüsünün görüsünü alarak tespit ve ilânla görevlidir.
Garanti belgesiyle satilmak zorunda olan bir sanayi malinin garanti süresi sonrasinda arizalanmasi durumunda, o malin Bakanlıkça belirlenen azami tamir süresi içerisinde onarimi zorunludur.

Ticari reklam ve ilanlar

Madde 16- Ticari reklam ve ilânlarin kanunlara, Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kisilik haklarina uygun, dürüst ve doğru olmalari esastir.
Tüketiciyi aldatici, yaniltici veya onun tecrübe ve bilgi noksanliklarini istismar edici, tüketicının can ve mal güvenliğini tehlikeye düsürücü, siddet hareketlerini ve suç islemeyi özendirici, kamu sağliğini bozucu, hastalari, yaslilari, çocuklari ve özürlüleri istismar edici reklam ve ilânlar ve örtülü reklam yapilamaz.
Ayni ihtiyaçlari karsilayan ya da aynı amaca yönelik rakip mal ve hizmetlerin karsilastirmali reklamlari yapilabilir.
Reklam veren, ticari reklam veya ilânda yer alan somut iddialari ispatla yükümlüdür.
Reklam verenler, reklamcilar ve mecra kuruluslari bu madde hükümlerine uymakla yükümlüdürler.
Reklam kurulu
Madde 17-Ticari reklam ve ilânlarda uyulmasi gereken ilkeleri belirlemek, bu ilkeler çerçevesinde ticari reklam ve ilânlari incelemek ve inceleme sonucuna göre, 16 nci madde hükümlerine aykırı reklam ve ilânlari üç aya kadar tedbiren durdurma ve/veya durdurma ve/veya aynı yöntemle düzeltme ve/veya para cezasi verme hususlarında görevli bir Reklam Kurulu olusturulur. Reklam Kurulu kararları Bakanlıkça uygulanır.
Reklam Kurulu, ticari reklam ve ilânlarda uyulması gereken ilkeleri belirlemede; ülke koşullarının yani sıra, reklamcılık alanında evrensel kabul görmüş tanım ve kuralları da dikkate alir.

Baskanliği, Bakanin görevlendireceği ilgili Genel Müdür tarafindan yürütülen Reklam Kurulu;

a) Bakanlıkça ilgili Genel Müdür Yardimcilari arasından görevlendirilecek bir üye,
b) Adalet Bakanliğinca, bu Bakanlıkta idari görevlerde çalisan hakimler arasından görevlendirilecek bir üye,
c) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunca görevlendirilecek reklam konusunda uzman bir üye,
d) Yükseköğretim Kurulunun reklamcilik alaninda uzman üniversite öğretim elemanlari arasından seçeceği bir üye,
e) Türk Tabibleri Birliği Merkez Konseyinin görevlendireceği doktor bir üye,
f) Türkiye Barolar Birliğinin görevlendireceği avukat bir üye,
g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin değişik sektörlerden görevlendireceği dört üye,
h) Türkiye’deki tüm gazeteciler derneklerinin kendi aralarindan seçeceği bir üye,
i) Reklamcilar derneklerinin veya varsa üst kuruluslarinin seçeceği bir üye,
j) Tüketici Konseyinin Konseye katılan tüketici örgütü temsilcileri arasından seçeceği veya üst örgütlerinin görevlendireceği bir üye,
k) Türkiye Ziraat Odalari Birliğinin görevlendireceği bir üye,
l) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun görevlendireceği bir üye,
m) Türk Standartlari Enstitüsünden bir üye,
n) Diyanet İsleri Baskanliğindan bir üye,
o) Türk Mühendis ve Mimar Odalari Birliğinden bir üye,
p) İsçi sendikalari konfederasyonlarindan bir üye,
r) Memur sendikalari konfederasyonlarindan bir üye,
s) Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müsavirler ve Yeminli Mali Müsavirler Odalari Birliğinin görevlendireceği bir üye,
t) Ankara, İstanbul ve İzmir Büyüksehir Belediyelerinin kendi aralarindan seçeceği bir üye,
u) Türk Eczacilar Birliğinden bir üye,
v) Türk Dis Hekimleri Birliğinden bir üye olmak üzere yirmibes üyeden olusur.

Kurul üyelerinin görev süreleri üç yildir. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir veya seçilebilir.
Üyelikler herhangi bir sebeple bosaldığı takdirde bosalan yerlere üçüncü fikra esaslari dahilinde bir ay içerisinde görevlendirme veya seçim yapilir.

Kurul en az ayda bir defa veya ihtiyaç duyulduğu her zaman Baskanin çağrisi üzerine toplanir.
Kurul, Baskan dahil en az ondört üyenin hazır bulunmasi ile toplanir ve toplantiya katılanların çoğunluğu ile karar verir.
Kurul, gerekli görülen hallerde sürekli ve geçici olarak görev yapmak üzere özel ihtisas komisyonları kurabilir. Kurulun bu komisyonlarda görev yapmasini uygun göreceği kamu personeli, ilgili kamu kuruluslarinca görevlendirilir.
Kurul üyeleri ile özel ihtisas komisyonu üyelerinden kamu görevlisi olanlara verilecek huzur hakkı ile kamu görevlisi olmayan kurul üyelerine ödenecek huzur ücreti Maliye Bakanliğinin uygun görüsü alinarak Bakanlıkça belirlenir.
Kurulun sekretarya hizmetleri Bakanlık tarafindan yerine getirilir.
Reklam Kurulu kararlari, tüketicilerin bilgilendirilmesi, aydinlatilmasi ve ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla Reklam Kurulu Baskanliğinca açıklanır.
Reklam Kurulunun görevleri, kurulus, çalisma usul ve esasları ile sekretarya hizmetlerinin ne suretle yerine getirileceği Bakanlık tarafindan çikarilacak bir yönetmelikle belirlenir.

Tehlikeli mal ve hizmetler

Madde 18- Tüketicının kullanımina sunulan mal ve hizmetlerin kisi beden ve ruh sağlığı ile çevreye zararlı veya tehlikeli olabilmesi durumunda, bu mallarin emniyetle kullanilabilmesi için üzerine veya ekli kullanım kilavuzlarina, bu durumla ilgili açıklayıcı bilgi ve uyarılar, açikça görülecek ve okunacak şekilde konulur veya yazılır.
Bakanlık, hangi mal veya hizmetlerin açiklayici bilgi ve uyarilari tasimasi gerektiğini ve bu bilgi ve uyarilarin seklini ve yerini ilgili bakanlik ve diğer kuruluslarla birlikte tespit ve ilânla görevlidir.

Mal ve hizmetler

Madde 19- Tüketiciye sunulan mal ve hizmetler; ilgili bakanliklar tarafindan Resmi Gazetede yayimlanarak mecburi uygulamaya konulan standartlar dahil olmak üzere uyulmasi zorunlu olan teknik düzenlemeye uygun olmalidir.
İlgili bakanlıklar, bu esaslara göre denetim yapmak veya yaptırmakla görevlidir. Mal ve hizmet denetimine ilişkin usul ve esaslar her bir ilgili bakanlıkça ayri ayrı tespit ve ilân edilir.
Tüketicının eğitilmesi
Madde 20- Tüketicının eğitilmesi konusunda örgün ve yaygin eğitim kurumlarinin ders programlarina, Millî Eğitim Bakanliğinca gerekli ilaveler yapilir.
Tüketicının eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi için radyo ve televizyonlarda programlar düzenlenmesine iliskin usul ve esaslar, Tüketici Konseyinin önerisi ile Bakanlıkça tespit ve ilân olunur.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Tüketici Kurulusları

Tüketici konseyi

Madde 21- Tüketicının sorunlarinin, ihtiyaçlarinin ve çikarlarinin korunmasina iliskin gerekli tedbirleri arastirmak, sorunlarin evrensel tüketici haklari doğrultusunda çözülmesi için alinacak tedbirlerle, bu Kanunun uygulanmasina yönelik tedbirlere dair görüsleri, ilgili mercilerce öncelikle ele alinmak üzere iletmek amaciyla, Bakanliğin koordinatörlüğünde bir "Tüketici Konseyi" kurulur.
Tüketici Konseyi, Bakanin veya görevlendireceği bir Bakanlık görevlisinin baskanliğinda, Adalet, İçisleri, Maliye, Milli Eğitim, Sağlik, Ulastirma, Tarim ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Turizm ve Çevre bakanliklari ile Devlet Planlama Teskilati Müstesarlığı, Hazine Müstesarlığı, Dis Ticaret Müstesarliği, Türk Patent Enstitüsü Baskanliği, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Türk Standartlari Enstitüsü Baskanlığı, Rekabet Kurumu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Enerji Piyasasi Düzenleme Kurumu, Telekomünikasyon Kurumu, Türk Akreditasyon Kurumu, Milli Prodüktivite Merkezi, Diyanet İsleri Baskanliği, büyük sehir belediyeleri, il belediyelerini temsilen Türk Belediyeler Birliği, isçi sendikalari konfederasyonları, memur sendikalari konfederasyonlari,Türkiye İsveren Sendikalari Konfederasyonu, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müsavirler ve Yeminli Mali Müsavirler Odalari Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odalari Birliği, Türk Eczacilar Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Dishekimleri Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlari Konfederasyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Türkiye Otelciler Birliği, Türkiye Ziraat Odalari Birliği, Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliği, Ahilik Arastirma ve Kültür Vakfi ve tüketici örgütleri temsilcilerinden oluşur.
Tüketici Konseyini oluşturan kurum ve kurulusların temsilcilerinin sayi ve nitelikleri ile Tüketici Konseyine katilabilmek için tüketici örgütlerinin sahip olmalari gereken asgari üye sayisi ve bu örgütlerin Tüketici Konseyine gönderecekleri temsilci sayisi Bakanlıkça belirlenir. Ancak, kamu kurum ve kuruluslarindan gelen temsilcilerin sayısı, hiçbir şekilde Tüketici Konseyinin toplam üye sayisinin yüzde ellisinden fazla olamaz. Tüketici Konseyi yılda en az bir kez toplanır.
Tüketici Konseyinin çalisma usul ve esaslari ile diğer hususlar Bakanlıkça çikarilacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Tüketici sorunlari hakem heyeti

Madde 22- Bakanlık, il ve ilçe merkezlerinde, bu Kanunun uygulamasindan doğan uyusmazliklara çözüm bulmak amaciyla en az bir tüketici sorunlari hakem heyeti olusturmakla görevlidir.
Baskanliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürü veya görevlendireceği bir memur tarafindan yürütülen tüketici sorunlari hakem heyeti; belediye baskaninin konunun uzmani belediye personeli arasından görevlendireceği bir üye, baronun mensuplari arasından görevlendireceği bir üye, ticaret ve sanayi odasi ile esnaf ve sanatkar odalarinin görevlendireceği bir üye ve tüketici örgütlerinin seçecekleri bir üye olmak üzere baskan dahil bes üyeden olusur. Ticaret ve sanayi odasi ya da ayri ayri kurulduğu yerlerde ticaret odasi ile esnaf ve sanatkar odalarinin görevlendireceği üye, uyusmazliğin satıcı tarafini olusturan kişinin tacir veya esnaf ve sanatkar olup olmamasina göre ilgili odaca görevlendirilir.
Bakanlık tasra teskilatinin bulunmadığı il ve ilçelerde tüketici sorunlari hakem heyetinin baskanliği en büyük mülki amir ya da görevlendireceği bir memur tarafından yürütülür. Tüketici örgütü olmayan yerlerde tüketiciler, tüketim kooperatifleri tarafindan temsil edilir. Tüketici sorunlari hakem heyetinin olusumunun sağlanamadığı yerlerde noksan üyelikler, belediye meclislerince re'sen doldurulur.
Tüketici sorunlari hakem heyetlerinde heyetin çalismalarina ve kararlarina esas olacak dosyalari hazırlamak ve uyusmazliğa iliskin raporu sunmak üzere en az bir raportör görevlendirilir.
Değeri besyüz milyon liranin altinda bulunan uyusmazliklarda tüketici sorunlari hakem heyetlerine basvuru zorunludur. Bu uyusmazliklarda heyetin vereceği kararlar tarafları bağlar. Bu kararlar İcra ve İflas Kanununun ilamlarin yerine getirilmesi hakkindaki hükümlerine göre yerine getirilir. Taraflar bu kararlara karsi onbes gün içinde tüketici mahkemesine itiraz edebilirler. İtiraz, tüketici sorunlari hakem heyeti kararinin icrasini durdurmaz. Ancak, talep edilmesi şartıyla hakim, tüketici sorunları hakem heyeti kararının icrasini tedbir yoluyla durdurabilir. Tüketici sorunları hakem heyeti kararlarına karsi yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir.
Değeri besyüz milyon lira ve üstündeki uyusmazliklarda tüketici sorunlari hakem heyetlerinin verecekleri kararlar, tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebilir. Kararlarin bağlayici veya delil olacağina iliskin parasal sinirlar her yilin Ekim ayi sonunda Devlet İstatistik Enstitüsünün Toptan Esya Fiyatlari Endeksinde meydana gelen yillik ortalama fiyat artisi oraninda artar. Bu durum, Bakanlıkça her yil Aralik ayi içinde Resmi Gazetede ilân edilir.
25 inci maddede cezai yaptirima bağlanmis hususlar dışındaki tüm uyusmazliklar, tüketici sorunlari hakem heyetlerinin görev ve yetkileri kapsamindadir.
Tüketici Sorunlari Hakem Heyetleri Baskan ve üyeleri ile raportörlere verilen huzur hakki veya huzur ücretinin ödenmesine iliskin esas ve usuller, bir ayda ödenecek tutar 2000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere Maliye Bakanlığının uygun görüsü alinarak Bakanlıkça belirlenir.
Tüketici sorunları hakem heyetlerinin kurulmasi, çalisma usul ve esasları ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikte düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Yargilama ve Cezaya İliskin Hükümler

Tüketici mahkemeleri

Madde 23- Bu Kanunun uygulanmasiyla ilgili olarak çikacak her türlü ihtilaflara tüketici mahkemelerinde bakilir. Tüketici mahkemelerinin yargi çevresi, Hakimler ve Savcilar Yüksek Kurulunca belirlenir.
Tüketici mahkemeleri nezdinde tüketiciler, tüketici örgütleri ve Bakanlıkça açilacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftir. Tüketici örgütlerince açilacak davalarda bilirkisi ücretleri, 29 uncu maddeye göre kaydedilen özel ödenekten Bakanlıkça karsilanir. Davanin, davali aleyhine sonuçlanmasi durumunda, bilirkisi ücreti 6183 sayili Amme Alacaklarinin Tahsil Usulü Hakkinda Kanun hükümlerine göre davalidan tahsil olunarak 29 uncu maddede düzenlenen esaslara göre bütçeye özel gelir kaydedilir. Tüketici mahkemelerinde görülecek davalar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Yedinci Babi, Dördüncü Fasli hükümlerine göre yürütülür.
Tüketici davalari tüketicının ikametgahi mahkemesinde de açilabilir.
Bakanlık ve tüketici örgütleri münferit tüketici sorunu olmayan ve genel olarak tüketicileri ilgilendiren hallerde bu Kanunun ihlali nedeniyle kanuna aykırı durumun ortadan kaldirilmasi amaciyla tüketici mahkemelerinde dava açabilirler.
Gerekli hallerde tüketici mahkemeleri ihlalin tedbiren durdurulmasina karar verebilir. Tüketici Mahkemesince uygun görülen tedbir kararlari, masrafi daha sonra haksız çıkan taraftan alinmak ve 29 uncu maddede düzenlenen esaslara göre bütçeye özel gelir kaydedilmek üzere, ülke düzeyinde yayınlanan gazetelerden birinde Basin İlan Kurumunca ve ayrica varsa davanin açıldığı yerde yayınlanan mahalli bir gazetede derhal ilân edilir.
Kanuna aykırı durumun ortadan kaldırılmasına yönelik Tüketici Mahkemesi kararları ise masrafi davalıdan alınmak üzere aynı yöntemle derhal ilân edilir.
Üretimin satışin durdurulmasi ve malin toplatilmasi
Madde 24- Satışa sunulan bir seri malin ayıplı olmasi durumunda Bakanlık, tüketiciler veya tüketici örgütleri, ayıplı seri malin üretimının ve satışinin durdurulmasi ve satış amaciyla elinde bulunduranlardan toplatilmasi için dava açabilir.
Satışa sunulan bir seri malın ayıplı olduğunun mahkeme kararı ile tespit edilmesi halinde, malin satışı geçici olarak durdurulur. Mahkeme kararının tebliğ tarihinden itibaren en geç üç ay içinde malin ayibinin ortadan kaldirilmasi için üretici-imalatçı ve/veya ithalatçı firma uyarılır. Malin ayibinin ortadan kalkmasının imkânsiz olmasi halinde mal, üretici-imalatçi ve/veya ithalatçı tarafından toplanir veya toplattırılır. Toplatilan mallar tasidiklari risklere göre kismen veya tamamen imha edilir veya ettirilir.
Satışa sunulan bir seri malin, tüketicının güvenliğini tehlikeye sokan ayip tasimasi durumunda, 4703 sayili Ürünlere İliskin Teknik Mevzuatin Hazirlanmasi ve Uygulanmasina Dair Kanun hükümleri saklidir.
Ayıplı mallari satın alan tüketicilerin uğradıkları maddî ve manevî zararlar nedeniyle dava açma hakları saklıdır.
4 üncü maddenin altinci fikrasi hükümlerine tâbi bir seri ayıplı malin satışa arz edilmesi durumunda bu madde hükümleri uygulanmaz.

Olduklarindan farkli görünen mallar

Madde 24/A- Gıda ürünü olmamalarina rağmen, sahip olduklari şekil, koku, görünüm, ambalaj, etiket, hacim veya boyutlari nedeniyle olduklarindan farkli görünen ve bu sebeple de tüketiciler tarafindan gida ürünleriyle karıştırılarak tüketicilerin sağliğini ve güvenliğini tehlikeye atan malların üretilmesi, pazarlanmasi, ithalati ve ihracati yasaktir.
Mal piyasaya sürülmüsse, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.
Olduğundan farklı görünen mali satın alan tüketicilerin uğradikları maddi ve manevi zararlar nedeniyle dava açma hakları saklıdır.

Cezalar

Madde 25-6 nci maddenin yedinci fikrası uyarınca, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırılığı tespit edilen her bir sözleşme için 50.000.000 lira para cezası uygulanır.
4 üncü maddenin yedinci fikrasinda, 5 inci maddede, 6 nci maddenin altinci fikrasinda, 6/A maddesinde, 6/B, 6/C maddeleri uyarinca Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslarda, 7 nci maddenin besinci fikrasinda, 9 uncu maddede, 9/A maddesinde, 10 uncu maddede, 10/A maddesinde, 11/A maddesinin ikinci ve dördüncü fikralarina, 12, 13, 14, 15 ve 27 nci maddelerde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkinda 100.000.000 lira para cezasi uygulanir.
7 nci maddenin dördüncü ve altinci fikralari ile 8 inci maddede belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkinda 250.000.000 lira para cezasi uygulanir.
20 nci maddenin ikinci fikrasi uyarinca Bakanlıkça tespit ve ilân olunan usul ve esaslara aykırıliğa 500.000.000 lira para cezasi uygulanir. Aykırılık ülke düzeyinde yayın yapan radyo ve televizyonlarca gerçeklestirilmisse cezanin on kati uygulanir.
18 inci maddeye aykırı hareket eden üretici-imalatçi ve ithalatçi hakkinda 1.000.000.000 lira para cezasi, satıcı-sağlayıcı hakkinda ise bu cezanin beste biri uygulanir.
19 uncu maddenin birinci fikrasina aykırı hareket edenler hakkinda 2.000.000.000 lira para cezasi uygulanir.
11 inci maddeye aykırı hareket edenler hakkinda 5.000.000.000 lira para cezasi uygulanir. Aykırılık ülke düzeyinde yayim yapan süreli yayın ile gerçeklesmisse cezanin yirmi katı uygulanir. Bakanlık, ayrıca süreli yayın kurulusundan kampanyanin ve kampanyaya iliskin her türlü reklam ve ilânin durdurulmasını ister. Bu isteğe rağmen aykırılığın devamı halinde, reklam ve ilânin durdurma zorunluluğunun doğduğu tarihten itibaren her sayi- gün için 100.000.000.000 lira para cezasi uygulanir. Bakanlık, kampanyanin ve kampanyaya iliskin her türlü reklam ve ilânin durdurulmasi talebi ile Tüketici Mahkemesine basvurur.
16 nci maddeye aykırı hareket edenler hakkinda üç aya kadar tedbiren durdurma ve/veya durdurma ve/veya düzeltme ve/veya 3.500.000.000 lira para cezasi uygulanir. Reklam Kurulu, ihlalin niteliğine göre bu cezalari birlikte veya ayri ayri verebilir. 16 nci maddeye aykırılik, ülke düzeyinde yayın yapan yazılı, sözlü, görsel ve sair araçlar ile gerçeklesmis ise, para cezasi on kati olarak uygulanir.
7 nci maddenin yedinci ve sekizinci fikralarina aykırı hareket edenlere, kampanya konusu mal veya hizmetin fatura bedeli oraninda para cezasi uygulanir. Kampanyayi düzenleyen, tüketici kampanyadan ayrildığında, para iadesinde bulunursa bu ceza uygulanmaz.
7 nci maddenin ikinci fikrasina aykırı hareket edenlere, 7 nci madde hükümlerine uygun kampanya düzenlemeleri için bir hafta süre taninir. Bu sürenin bitiminde aykırıliğin devam ettiğinin tespiti halinde, bu hükme aykırı hareket edenlerle 24 ve 24/A maddelerinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenlere 50.000.000.000 lira para cezasi uygulanir.
Yukaridaki fikralarda belirtilen para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli olarak uygulanır. Para cezaları her yil başında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun ek 2 nci madde hükümleri uyarınca artırılır.
Bu Kanunda yazılı fiiller hakkinda diğer kanunlarda da para cezasi öngörülmüsse ağır olan ceza uygulanir.

Cezalarda yetki, itiraz ve zamanasimi

Madde 26- 25 inci maddenin bir, dört, yedi, sekiz, dokuz ve onuncu fikralarindaki cezalar Bakanlık tarafindan, diğer fikralarındaki cezalar o yerin mülki amiri tarafindan uygulanır.
Bu Kanunda düzenlenen her türlü para cezasi, idari niteliktedir. Bu cezalara karsi tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanin yerine getirilmesini durdurmaz.
25 inci maddeye göre verilen para cezalari, Amme Alacaklarinin Tahsil Usulü Hakkinda Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.
Bu Kanunda düzenlenen idari para cezalarinin verilmesine iliskin ceza zamanasimi süresi bir yildir. Zamanasimi süresi, bu Kanun hükümlerine aykırı fiilin islendığı tarihte baslar.
Sürekli veya tekrarlanan ihlaller söz konusu ise süre, ihlalin sona erdığı ya da en son tekrarlandığı günden itibaren baslar. Karar aleyhine yargi yoluna basvurulmus olmasi tahsil zamanasimini keser.
Cezalar, cezayi vermeye yetkili merci tarafindan yedi gün içerisinde ilgilinin mensup olduğu meslek kurulusuna bildirilir.

BEŞİNCİ KISIM

Çesitli Hükümler

Denetim

Madde 27- Bu Kanunun uygulamasinda, Bakanlık müfettisleri ve kontrolörleri ile Bakanlıkça ve belediyelerce görevlendirilecek personel; fabrika, mağaza, dükkan, ticarethane, depo, ambar gibi her türlü mal konulan ve/veya satilan veya hizmet sunulan yerlerde denetleme, inceleme ve arastirma yapmaya yetkilidirler.
Bu Kanunun kapsamina giren hususlarda yetkili ve görevli kisi ve kuruluslara her türlü bilgi ve belgelerin doğru olarak gösterilmesi ve asil ve onayli kopyalarinin verilmesi zorunludur.

Laboratuar

Madde 28- Bakanlık ilaç, müstahzar, kozmetik ve gida maddeleri analizleri hariç olmak üzere, bu Kanunun uygulanmasi için resmi ve özel kuruluslarin kurulu bulunan laboratuvarlarindan yararlanabilir.
Bakanlıkça yapilan denetimler sirasinda alinan numunelerin test ve muayeneleri resmi veya özel kurulus laboratuvarlarinda yaptirilabilir. Test ve muayene ücretleri 29 uncu maddedeki özel ödenekten karsilanir. Test ve muayene sonuçlarinin ilgili standarda veya teknik düzenlemeye aykırı çikmasi halinde buna iliskin tüm giderler üretici veya ithalatçi tarafindan ödenir. Bu giderler, 6183 sayili Amme Alacaklarinin Tahsil Usulü Hakkinda Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Tahsil olunan test ve muayene ücretleri 29 uncu maddede düzenlenen esaslara göre bütçeye özel gelir kaydedilir.

Ödenek

Madde 29- Tüketici Konseyi, tüketici sorunlari hakem heyetleri ve Reklam Kurulunun kurulus ve çalismalarina iliskin masraflar, tüketici dernekleri ve bunlarin üst kuruluslarina yapilacak maddi yardimlar, Bakanliğin tüketicının korunmasi amacina yönelik masraflari, sair harcamalar ve usul ve esaslari Maliye Bakanliğinin uygun görüsü üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanliğinca tespit edilecek miktarlarda personele yapilacak ek ödemede;

a) Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten,
b) Yeni kurulacak olan anonim ve limited sirket statüsündeki tüm ortakliklarin sermayelerinin ve sermaye artirimi halinde, artan kismin binde biri nispetinde yapilacak ödemelerden karsilanir.
(b) bendinde belirtilen gelirler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi veya muhabiri olan T.C. Ziraat Bankasi nezdinde açilacak hesapta toplanir. Bu hesapta toplanan tutarlarin yüzde altmışi Sanayi ve Ticaret Bakanliği Merkez Saymanlik Müdürlüğü hesabina, yüzde kirki Rekabet Kurumu hesabina her ay sonunda aktarilir.

Merkez Saymanlik Müdürlüğü hesabina aktarilan tutarlar bir yandan bütçeye özel gelir, diğer yandan Maliye Bakanliğinca, Sanayi ve Ticaret Bakanliği bütçesinde mevcut veya yeni açilacak tertiplere özel ödenek kaydedilir.
Bakanlık bütçesine özel ödenek olarak kaydedilen tutarlardan bir kismi; en az bes yildir faaliyette bulunan ticari, siyasi ve idari kuruluslardan bağimsiz tüketici dernekleri ile bunlarin üst kuruluslarinin yapacaği faaliyetleri içeren projelerin desteklenmesinde kullanilir. Bu hesaptan, tüketici dernekleri ve bunlarin üst kuruluslarinin yönetim ve denetim kurullarinda görev alanlara huzur hakki ve maas adi altinda herhangi bir ödeme yapilamaz. Bu hesaptan yararlanacak tüketici dernekleri ve bunlarin üst kuruluslarinin tasiyacaği diğer kriterler, Sanayi ve Ticaret Bakanliği ile Maliye Bakanliğinin birlikte hazırlayacaği bir yönetmelikle düzenlenir.
Bu suretle özel ödenek kaydedilen miktarlardan yili içerisinde harcanmayan tutarlari ertesi yil bütçesine devren özel gelir ve özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakani yetkilidir.

Diğer hükümler

Madde 30- Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanir.
Yönetmelikler ve diğer düzenlemeler
Madde 31- Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kanunun yayimi tarihinden itibaren bir yil içerisinde ilgili kamu kuruluslari, mesleki üst kuruluslar ve tüketici örgütlerinin görüsleri alinarak Bakanlıkça çikarilir. Bakanlık, bu Kanunun uygulanmasiyla ilgili olarak mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.

Kaldirilan hükümler

Madde 32-3489 sayili Pazarliksiz Satış Mecburiyetine Dair Kanun, 632 sayili İthal veya Yurt İçinde İmal Edilen Tasit Araçlari, Motor, Makina Alet ve Cihazlarin Tanitmalik ile Birlikte Satışi Hakkinda Kanun, 3003 sayili Endüstriyel Mamulatin Maliyet ve Satış Fiyatlarinin Kontrolü ve Tespiti Hakkinda Kanun yürürlükten kaldirilmistir.

Geçici Madde 1- Bu Kanunun yayimindan önce borçlunun temerrüdü nedeniyle ödenmeyerek icra takibi asamasina gelen veya icra takibine konu edilen kredi karti borçlari, temerrüt tarihindeki ana paraya, yillik yüzde elliyi geçmemek üzere gecikme faizi uygulanmak suretiyle oniki esit taksitte ödenir.
Kredi karti borçlari nedeniyle gerçeklestirilen her türlü takip, yukarida yer alan hükme göre ilk taksidin ödenmesiyle durur ve son taksidin ödenmesiyle birlikte tüm sonuçlariyla ortadan kalkar.
Bu madde hükümleri, tüketicının kredi verene, Kanunun yayimi tarihinden itibaren otuz gün içinde yazılı müracaat etmesi halinde uygulanir.

Yürürlük

Madde 33- Bu Kanunun; 29 nci maddesi ile geçici 1 inci maddesi yayimi tarihinde, diğer maddeleri ise yayimi tarihinden itibaren üç ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme

Madde 34- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
MESAFELİ SÖZLEŞMELER UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/6/2003 tarihli ve 25137 sayili Resmî Gazete'de yayimlanan Mesafeli Sözlesmeler Uygulama Usul ve Esaslari Hakkinda Yönetmeliğin 4 üncü maddesine asağidaki (j) bendi eklenmistir:
"j) Sürekli veri tasiyicisi: Tüketicının, kendisine kisisel olarak gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacina uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini sağlayan ve kaydedilen bilgiye aynen ulasilmasina imkan veren her türlü araci,"
MADDE 2 – Ayni Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fikrasinin birinci cümlesi asağidaki şekilde değiştirilmis ve maddeye asağidaki fikra eklenmistir.
"Tüketici, mesafeli sözleşmenin akdinden önce, asağidaki bilgilerin tamamının yer aldığı bilgilendirme formunun verilmesi suretiyle, açik, anlasilir ve kullanilan iletisim vasitasina uygun bir şekilde bilgilendirilir."
"Sözlü iletisim araçlarinin kullanilmasi durumunda, ayrica satıcı veya sağlayıcının, kimliğini ve görüsmenin ticari amacini her görüsmenin basinda tüketiciye açik bir biçimde bildirmesi zorunludur."
MADDE 3 – Ayni Yönetmeliğin 6 nci maddesi asağidaki şekilde değiştirilmistir.
"MADDE 6 – Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen bilgilendirme formunun, sözleşmenin kurulmasindan önce tüketiciye verilmesi zorunludur. Tüketici, bu bilgileri edindığıni yazılı olarak teyit etmedikçe sözleşme akdedilemez. Elektronik ortamda yapilan sözleşmelerde teyit islemi, yine elektronik ortamda yapilir. Satıcı veya sağlayıcı, mallar için sözleşme konusu mal tüketiciye ulasmadan, hizmetler için de en geç sözleşmenin ifasindan önce yazılı olarak, elektronik ortamda yapilan sözleşmelerde ise tüketici tarafindan kullanilabilir veya sürekli olarak erisilebilir baska bir sürekli veri tasiyicisiyla bilgilendirme formunu tüketiciye ulastirmak zorundadir."
MADDE 4 – Ayni Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fikrasi asağidaki şekilde değiştirilmistir:
"Mesafeli sözleşmenin, tüketici tarafindan kullanilabilir veya sürekli olarak erisilebilir baska bir sürekli veri tasiyicisiyla tüketiciye verilmesi zorunludur."
MADDE 5 – Ayni Yönetmeliğin 8 inci maddesinin besinci fikrasi asağidaki şekilde değiştirilmistir.
"Satıcı veya sağlayıcının 6 nci veya 7 nci maddede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, satıcı veya sağlayıcı en geç otuz gün içerisinde eksikliği giderir. Bu durumda yedi günlük süre, söz konusu eksikliğin giderildığıne dair bilginin yazılı olarak tüketiciye ulastirildığı tarihten itibaren baslar. Aksi takdirde, tüketici cayma hakkini kullanmak için yedi günlük süre ile bağli değildir."
MADDE 6 – Ayni Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fikrasi asağidaki şekilde değiştirilmistir.
"Satıcı veya sağlayıcı mesafeli sözleşme konusu malin veya hizmetin tüketiciye teslimi veya ifasindan önce 5 inci maddede yer alan bilgiler ile 7 nci maddede yer alan sözleşmeyi tüketiciye vermek ve 6 nci maddede belirtilen yükümlülükler dahilinde ön bilgilerin teyidine iliskin onayi almak zorundadir. Uyusmazlik halinde ispat külfeti satıcı veya sağlayıcıya aittir."

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayimi tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakani yürütür.
     Üye İşlemleri
Email: 
Şifre : 

       Yeni Üye Kayıt
       Şifremi Hatırlat
       Sifre Değiştirme
       Siparis Takibi

          Sepetiniz
Ürün Miktar
     Bize Yazın
İsim: 
Soyad: 
Mail: 
Mesaj:
 
   Çok İzlenen Ürünler
 • EHEIM-JAGER ISITICI 50
 • SKIM BOX
 • REEF IODIDE 500 ML
 • ACO-5501 HAVA MOTORU
 • VB-800G BLOWER HAVA MOT
 •    Stok Fazlası
 • F36W/177 REPTISTAR
 • CICHLID LAKE SALT 350 G
 • ACO-5501 HAVA MOTORU
 • GROLUX FLORESAN G-40W
 •    Faydalı Bilgiler
 • Canlı Kaya Kürleenmesi
 • Reef
 • Bitkiler

 • www.tekbasina.com © Copright 019 Tüm Hakları Saklıdır!