Yahudi ve Musevi sözcüklerinin birincisi Milliyeti , ikincisi Din’i ifade etmekle beraber ,dillerinde her ikisi için yalnız Yahudi sözcüğünün kullanılması zihinlerde karışıklık yaratmakta ve Milliyet ile Din’iiç içe sokarak dünya politikasında anlaşmazlıklara neden olmaktadır.Dünyaya yayılmış olan Yahudi ve Musevilerde bu karışıklığı lehlerine istismar etmekten geri kalmıyorlar. Tarihte Yahudi ulusu mevcut iken , Musevilik adından da anlaşıldığı gibi Hz.Musa aracılığı ile Allah tarafından insanlara sonradan gönderilen bir dindir. Latince ‘ den Judaeus olan Yahudi sözcüğü İbranicede Yehudhi sözcüğünden gelir.Yakub ‘un 4. oğlu olan Yuda ‘nın soyundan demektir. Yakub ve kardeşi Bünyamin’in aşiretleri Juda karallığı halkını oluşturuyordu .Bu krallık İsraillilerin öbür aşiretlerinden ayrı idi İsraillilerin Mısır’dan çıkışlarının tarihi M.Ö 1400 yılında olduğu tahmin ediliyor. Batılıların Yudaizm , doğuluların Musevilik diye Hz. Musa ‘ya atfettikleri din bir tek Tanrılı dindir.ve yanlız İsrail halkının bir tek Allah inancını taşıdığına dayanır.Bu tekelcilikten dolayı ve Milliyet ile dini birbirine karıştırdıkları için Yahudiler ve Museviler  M.S.311 yılından zamanımıza kadar Hristiyan ve Müslüman ülkelerde Güç anlar yaşadılar. Fransız devrimi ile avrupada Yahudilerin ve Musevilerin hüriyet ekavuşmalarına karşın tepkiler uyandı ve Antisitemizm denen modern Yahudi aleyhtarlığı , buna karşı tepki olarak da Siyonizm doğdu .İlk Siyonist Kongresi 1897 yılında İsviçrenin Bal şehrinde toplandı ve Yahudi ve Musevilerin ezilmesine çare olarak kandilerine bağımsız  bir devlet kurmalarının gerektiği kararlaştırıldı.Bunun için de Yahudiliğin ana vatanı sayılan Filistin seçildi. Yüzlerce yıl Osmanlı İmparatorluğunun bir vilayeti olan Filistin 1.dünya savaşında İmparatorluğun yenilmesi üzerine İngilizler tarafından işgal edildi ve burada bir himaye idaresi kuruldu. Savaş yıllarında İngiltere başbakanı ,kendi adı ile anılan Balfour bildirisi ile Filistini Yahudilere vatan yapacağını vaat etmişti.Bu vaat 2. dünya savaşı sonrasında yerine getirildi ve İsrail devleti kuruldu.Yahudiler , Museviliği yanlız kendi tekellerinde tuttukları ve bunu bir kabile dini haline getirdikleri için Musevilik bir din olarak dünyaya yayılamadı.Yanlız tarihte Türk boylarından olan Hazer ler , Volga boylarındaki ülkelerinde Hristiyan Bizans ve Müslüman Araplar arasında kalınca her iki tarafında darıltmamak için Musevi oldular.Tarihçiler , halen Rusya’da yaşayan ve daha önceden Avrupa’ya ve Amerika’ya yayılan  Musevilerin bu Hazerlerin soyundan olduklarına inanıyorlardı. Fakat Siyonizm ,bir efsanenin yıkılması ve yalnız Yahudilerin Musevi olabilecekleri inancının sarsılmaması için  bu tarihi gerçeği inkar ederler. Yahudiler.,dinlerine başka kökenden insanların girmesini istemedikleri için bugün dünyada musevilerin sayısı 17.3 Milyon olarak kalmıştır. Yahudiliğin kutsal kitabı TEVRAT dır. Ancak bu kitap Allah’tan  geldiği gibi korunamamamış  , zaman içinden çeşitli değişikliğe uğramış ve büyük ölçüde bozulmuştur. Musevi cemeatlerinin ibadet yerleri Havra veya Sinagog adı verilmiş yerlerdir.Din Adam ları Haham dır.